ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՄԻՈՒԹԻՒՆ (Friends of Armenia)


ՈՎ ԵՆՔ ՄԵՆՔ

«Հայրենիք Միութիւնը» ոչ շահաբեր կազմակերպութիւն է, որուն անդամները Գաղթած են Աշխարհի տարբեր Երկիրներէ:  Միութիւնը Չունի որեւէ քաղաքական կամ կուսակցական ուղղուածութիւն: միւթեան նպատակն է՝ օգնել Հայաստանի եւ արցախի մեր հայրենակիցներուն: աշխատանքները կը կարգաւորէ գոծադիր մաՐմինը: 

 

ԳՈՐԾադիր մարմնԻ Անդամներ

հԱԿՈԲ բԱՇՄԱԿՅԱՆ, լԵՒՈՆ թՈՐՈՍ, բԱՐՈՒՆԱԿ չԷԼԻՔԵԱՆ, յԱԿՈԲ աԼԻՔՍԱՆԵԱՆ, ՇՈՒՇԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, կԱՅԾԱԿ ՄՈՍԻՔԵԱՆ, յԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, հՐԱՉ ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ, ԿԱՐԼԵՆ ԳՈՐԵԱՆ, ՕԼԿԱ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՔԷՕՍԷԵԱՆ, մԻՀՐԱՆ ՄԱՀՄՈՒԶԵԱՆ, ՍԵԴՐԱՔ ՔԻՐԵՉ. ՅՈՎՍԷՓ ԱՐՏԸՉ, ՄԻՀՐԱՆ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ ՉԷԼԻՔԵԱՆ, ՎԱՀԷ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ.

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

ՍԵՒԱՆ ԱԼԻՔՍԱՆԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՊՈՒՐԱԿ ՉԷԼԻՔԵԱՆ, ՊԵՐՃ ԱԼԻՔՍԱՆԵԱՆ, ՍԱՅԱԹ ՉԱՔԱՐԵԱՆ, ՇԱՆԹ ՏԷՐ ԱՇՈՏԵԱՆ, ԿԱՐԷՆ ԱԼԻՔՍԱՆԵԱՆ, ՍԻՐԱՆ ԱԼԷՔՍԱՆՏՐԵԱՆ, ՆԱՐՈՏ  ՔԷՕՍԷԵԱՆ, ՔՐԻՍԴԻՆԱ ՊԱՏԵՄ, ԱՆՏՐԷ ՔԱԲԱՄԱՃԵԱՆ, ՍԵՒԱՆ ԱՐՏԸՉ, ՅԱԿՈԲ ՊՕՂՈՍԵԱՆ, ՀՐԱՆԴ ՄԻՆԱՍԵԱՆ:

հայաստանի, ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

կԱՐԱՊԵՏ ՆՇԱՆԵԱՆ, ՎԱՀՐԱՄ ԳԵՈՐԳՅԱՆ, ԼՈՒՍԻՆԷ ԱԶՈՅԱՆ, ՍԵՐԿԵՅ ԹԱԴԷՈՍՅԱՆ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈՏԸ

ԱՄԷՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ ԺՈՂՈՎ ԿԸ ԳՈՒՄԱՐԵՆՔ ՄՈՆԹԷՊԷԼԼՈՅԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՄԷՋ: ՅԱՃԱԽ       կայքէջով (Ի ՄԷՅԼ) ԿԸ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԻՆՔ: ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԿԸ ՏՐՈՒԻՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԲԱՑ ՔՈՒԷԱՐԿՈՒԹԵԱՄԲ:  ժողովները բաց են հանրութեան եւ ամէն անձ անդամ կամ ոչ կարող է մասնակցիլ: աշխատավարց կը տրուի միայն ՄԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒն, ամիսը 100 ական տոլար իւրքանչիւրին:     

ԻՆՉՊԷՍ Կ`նՏրԵՆՔ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԸ

մեր իրագործած ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԸ ընդհանրապէս  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ԾԱՅՐԱՄԱՍԵՐՈՒ ԵՒ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ համայնքնԵՐՈՒ ՄԷՋ են: ԳՈՒՄԱՐ    ԿԸ ՅԱՏԿԱՑՆԵՆՔ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ: ԿԸ ՎԵՐԱՆՈՐՈգԵՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՌԱՅՈՂ ՇԷՆՔԵՐԸ եւ ԳԻՒՂԱՑԻՆՐԵՐՈՒ բնակարանները  ՈՐպէսզի  գիւղացին չհեռանայ իր գիւղէն: պարտադիր է որ գիւղացին իր մասնակցութեամբ օԺանդակէ ծրագրի իրաԳործման: ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ԾՐԱԳՐԻ ՊԻՒՏՃէՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒԱԾ Է $ 20,000 ՈՎ: ՀՆԱՐԱՒՈՐ Է ԻՐԱԳՈՐԾԵԼ ԱՒԵԼԻ ՄԵԾ ՊԻՒՏՃԷՈՎ ԾՐԱԳԻՐ ՄԸ ԵԹԷ ԲԱՐԵՐԱՐ ՄԸ ԳՈՆԷ ՄԱՍԱՄԲ մԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ:  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ

մԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ԿԸ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԻ ՀԵՏ: ՇԻՆԱՆԻՒթԵՐՈՒ ԵՒ վԱՐՊԵՏՆԵՐՈՒ ԱՇԽԱտԱՎԱՐձԻ ՄՕՏԱՒՈՐ ՆԱԽԱՀԱՇԻՒ ՄԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ:  ԱՅԴ ՆԱԽԱՀԱՇոՒԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱՅ Կ՝ՈՐՈՇԵՆՔ ՖԻՆԱՆՍԱւՈՐԵԼ ԾՐԱԳԻՐԸ: ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿՍԵԼԷ ԱՌԱՋ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆՔ ՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆ ԳՐԱՒՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՊԱՏՐԱՍՏ ԸԼԼԱՅ ՕԳՆԵԼՈՒ   անոր ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ: 

գործնական

մԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ՇԻՆԱՆԻՒԹԵՐԸ ԿԸ ԳՆԷ ԵՒ ԿԸ ՓՈԽԱՆՑԵ ՇԻՆԱՐԱՐԻՆ ու ԿԸ ՎՃԱՐԷ ՎԱՐՊԵՏՆԵՐՈՒՆ: ՎԵՐԱԿԱՑՈՒՆ ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆ Է, ՈՐ ԿԸ ՀԵՏԵՒԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՆ: յԱՃԱԽ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԷՆ ՄէԿԸ ԿԸ ՀՍԿԷ ԾՐԱԳԻՐԸ:

ԾՐԱԳՐԻ աՆՓՈՓՈՒՄ

ԾՐԱԳԻՐԸ ԱՒԱՐՏԵԼԷՆ վերջ, ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ԿԸ ՎԱՒԵՐԱՑՆԷ ԶԱՅՆ ԵՒ ԿԸ ԿԱՏԱՐԷ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ԵՒ ՏԵՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆ ՊԷՏՔ Է ՀԱՍՏԱՏԵՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՒԱՐՏԸ:  

ԲԱՑՈՒՄ

ԵԹԷ ԾՐԱԳԻՐԸ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Է ԵՒ ԲԱՑՄԱՆ ՕՐ ՈՒՆԻ, ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԷՍ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԱՆԴԱՄ ՄԸ ՆԵՐԿԱՅ ԿԸԼԼԱՅ ԱՅԴ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ:  

ՎԵՐԱՀՍԿՈղՈՒԹԻՒՆ

հԱՅՐԵՆԻՔ ՄԻՒԹԵԱՆ ԻՐԱԳՈՐԾԱԾ ԲՈԼՈՐ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱՅ ԵՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹԵԱՆ:  ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԿԱՄ ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ՅԱՃԱԽԱԿԻ Կ՝ԱՅՑԵԼԷ ԿԱՌՈՅՑԸ, ՍՏՈՒԳԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ: եԹԷ ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԻՔԸ ԿԱՅ, ԵՒ ՏԵՂՒՈՅՆ պատասխանատուն պիւտճէ չունի վերաՆՈՐՈԳԵԼՈՒ,  ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՅԱՆՁՆԱՌՈՒ Կ՝ԸԼԼԱՅ ՕԳՆԵԼ ՀՆԱՐԱՒՈՐ ՉԱՓՈՎ: